Privacybeleid Helden Yoga

Helden Yoga is een eenmanszaak die tot doelstelling heeft het verzorgen van yogalessen aan kinderen en het verzorgen van workshops en cursussen. Om deze doelstelling te realiseren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Helden Yoga verwerkt deze gegevens alleen voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de genoemde activiteiten.

Helden Yoga gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en draagt er specifiek zorg voor dat geen bovenmatige gegevens worden verzameld, dat de persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn, en dat deze persoonsgegevens niet met derden worden gedeeld. Bovendien worden persoonsgegevens niet verder verwerkt voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van Helden Yoga.

Verwerking vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en waar relevant andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Helden Yoga bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en met welke middelen. Daarom is Helden Yoga aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Doelen van de gegevensverwerking en verwerkte persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Gegevens van ouders en kinderen: naam, telefoonnummer, emailadres (noodzakelijk voor het voeren van een administratie: wettelijke plicht en uitvoering van de overeenkomst) en voor het kunnen benaderen en informeren van de ouders van de kinderen (gerechtvaardigd belang om de doelen van Helden Yoga te kunnen bereiken). Financiële gegevens voor het innen van de lesgelden, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Beeld en/of geluidsopname:
Helden Yoga behoudt zich het recht voor tot het maken van onherkenbare beeld- en/of geluidopnamen tijdens de lessen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.
Wanneer u of uw kind herkenbaar in beeld is zal Helden Yoga altijd schriftelijk toestemming vragen voor het gebruik van het beeldmateriaal. Mocht u uzelf of uw kind niet in promotiemateriaal te willen zien, dient u dit schriftelijk door te geven aan Helden Yoga. Helden Yoga zal dan geen fotomateriaal van u of uw kind plaatsen. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een les door een deelnemer is alleen mogelijk na toestemming van Helden Yoga en andere deelnemers.

Gegevens van contractanten: Contactpersonen (van organisaties) die een dienst afnemen in de vorm van yogalessen. Van deze personen worden naam, telefoonnummer en emailadres verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt op grond van noodzakelijkheid voor de totstandkoming van of uitvoering van een overeenkomst.

Gegevens van derden: Contactpersonen van locaties en andere faciliteiten. Van deze personen worden naam, telefoonnummer en emailadres verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt op grond van noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst of op grond van toestemming van de betrokkenen.

Rechten van betrokkenen
Indien een betrokkene zijn recht op inzage of één van de andere rechten wil inroepen kan hij contact opnemen Helden Yoga via info@heldenyoga.nl.

In dergelijk geval wordt binnen 4 weken een overzicht gestuurd van de persoonsgegevens die van die betrokkene worden verwerkt. Indien mogelijk geschiedt de overdracht in persoon. Indien dit niet mogelijk is wordt de betrokkene gevraagd zich te identificeren, om te voorkomen dat gegevens bij een onbevoegde terecht komen.

Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet met anderen gedeeld zonder toestemming van de betrokkene. Indien een mail wordt verstuurd aan een groep ontvangers worden de mailadressen in het BCC veld opgenomen, zodat deze niet aan alle ontvangers worden ontsloten.

Datalekken
Gegevens worden zorgvuldig verwerkt. Indien onverhoopt gegevens (mogelijk) toegankelijk worden voor onbevoegden wordt dit geregistreerd als een beveiligingsincident. In dat geval wordt vastgesteld of het incident als een datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en of betrokkenen al dan niet geïnformeerd dienen te worden. De opvolging van het incident geschiedt onmiddellijk na bekendwording met het incident. Het is verplicht om een datalek binnen 72 uur na ontdekking te melden bij de AP.